Tymczasowe aresztowanie to środek zapobiegawczy zdecydowanie nadużywany i zbyt pochopnie stosowany przez organy procesowe. Skutki osadzenia w areszcie na czas rozpoznania sprawy (czyli niekiedy na kilka lat) podejrzanego, który nigdy nie przebywał w izolacji więziennej, mogą być nieodwracalne. Nierzadko sprawy finalnie kończą się uniewinnieniem lub umorzeniem, co oznacza, że areszt stosowany był niepotrzebnie. O ile oczywiście w takiej sytuacji niewątpliwie niesłusznie aresztowanemu przysługują tzw. roszczenia odszkodowawcze, tak powiedzmy sobie szczerze – straconego czasu i traumy nie zrekompensują żadne pieniądze.
Na szczęście nie zawsze tak jest. Bywa tak, że prokuratorzy oraz sądy, pod wpływem działań obrońcy, pochylają się nad sytuacją podejrzanego i okolicznościami towarzyszącymi jego sprawie. To owocuje wydaniem decyzji procesowych, jak na zdjęciu poniżej. To właśnie między innymi z tego powodu warto skorzystać z pomocy adwokata.
Tymczasowe aresztowanie - adwokat Wrocław

Adwokat prowadzący sprawy karne, w ramach obrony podejrzanego może:

  • prowadzić rozmowy i negocjacje z prokuratorem prowadzącym postępowanie przygotowawcze (dochodzenie lub śledztwo),
  • wziąć udział w sądowym posiedzeniu aresztowym w przedmiocie zastosowania lub przedłużenia tymczasowego aresztowania,
  • sporządzić zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu (w tym np. na postanowienie o zastosowaniu czy przedłużeniu tymczasowego aresztowania),
  • sporządzić wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania, o zmianę tymczasowego aresztowania na poręczenie majątkowe lub inne, nieizolacyjne środki zapobiegawcze.

W przypadku uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia postępowania, adwokat może reprezentować niesłusznie aresztowanego w dochodzeniu roszczeń majątkowych stąd wynikających. W ramach reprezentacji adwokat podejmuje w szczególności takie czynności jak:

  • sporządzenie wniosku o odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikające z niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania, zatrzymania i / lub skazania,
  • reprezentacja na rozprawie,
  • ewentualnie także sporządzenie środka zaskarżenia od niesatysfakcjonującego orzeczenia i reprezentacja na rozprawie apelacyjnej.

 

Uwaga na terminy przedawnienia!

Roszczenia o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszny areszt, zatrzymanie czy skazanie przedawniają się po upływie roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia dającego podstawę do odszkodowania i zadośćuczynienia, w wypadku tymczasowego aresztowania – od daty uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, w razie zaś zatrzymania – od daty zwolnienia.

Kancelaria Adwokacka Mira Harhala-Wlazło broni interesów Klientów na każdym etapie danej sprawy karnej. W przypadku potrzeby skorzystania z pomocy adwokata przewiń stronę w dół lub kliknij: zakładka kontakt