Prawo zamówień publicznych

Zamówienia publiczne – Wrocław, Dolny Śląsk, cała Polska

 

W obszarze prawa zamówień publicznych, Kancelaria oferuje wyspecjalizowaną pomoc prawną, doradztwo prawne oraz reprezentację procesową przed sądami powszechnymi dla wszystkich podmiotów działających na rynku zamówień publicznych.

DORADZTWO 

Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo prawne z zakresu zamówień publicznych zarówno wykonawcom jak i zamawiającym na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, konkursu, PPP i postępowań koncesyjnych oraz doradztwo i pomoc związane z realizacją zawartych umów w sprawie zamówienia publicznego.

DLA WYKONAWCÓW

Oferta Kancelarii kierowana do Wykonawców obejmuje całość zagadnień związanych z pozyskaniem, realizacją i rozliczeniem zamówienia publicznego, realizowanych jako:

 • usługi bieżącego doradztwa prawnego
 • usługi realizowane w charakterze pełnomocnika Wykonawcy
 • usługi w zakresie reprezentacji procesowej i pozaprocesowej Wykonawcy.

Usługi Kancelarii na rzecz Wykonawców obejmują w szczególności:

 • przygotowanie Wykonawcy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności,
 • doradztwo dotyczące identyfikacji i zapobiegania ryzykom związanym z udziałem Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • kompleksowe wsparcie w procesie przygotowania i składania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowaniach prowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności,
 • wsparcie udziału Wykonawcy w postępowaniu, w tym: przygotowanie lub weryfikacja dokumentacji podmiotowej, ofert, informacji, wyjaśnień i uzupełnień składanych w postępowaniu,
 • wsparcie w zakresie przygotowania dokumentów zabezpieczających, w tym: gwarancji wadialnych, zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz realizacji wynikających z nich uprawnień,
 • wsparcie w zakresie przygotowania umowy konsorcjum, umowy z podwykonawcą oraz realizacji tych umów,
 • świadczenie bieżących porad i konsultacji z zakresu Prawa zamówień publicznych,
 • sporządzanie sądowych opinii i ekspertyz z zakresu zamówień publicznych,
 • analizę zasadności wnoszenia środków ochrony prawnej w prowadzonym postępowaniu,
 • doradztwo na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, PPP, koncesji, w tym w zakresie dopuszczalnych zmian świadczenia, waloryzacji wynagrodzenia i innych.

 

DLA ZAMAWIAJĄCYCH

Oferta Kancelarii kierowana do Zamawiających obejmuje całość zagadnień związanych z procesami organizowania, przygotowania, udzielania i realizacji zamówień publicznych, realizowanych jako:

 • usługi bieżącego doradztwa prawnego
 • usługi realizowane na zlecenie Zamawiającego (outsourcing)
 • usługi w zakresie reprezentacji procesowej i pozaprocesowej Zamawiającego.

 

Usługi Kancelarii na rzecz Zamawiających obejmują w szczególności:

 • sporządzanie specjalistycznych opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych,
 • sporządzanie sądowych opinii i ekspertyz z zakresu zamówień publicznych,
 • świadczenie bieżących porad i konsultacji z zakresu zamówień publicznych,
 • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne, w tym: postępowań prowadzonych w trybach negocjacyjnych, dialogu konkurencyjnym, w trybie partnerstwa innowacyjnego, konkursu oraz  postępowań w modelu PPP lub koncesyjnym,
 • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o zamówienie z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: zamówień udzielanych w oparciu o zasadę konkurencyjności, zamówień sektorowych i in.
 • pomoc na etapie realizacji umowy, w tym: w zakresie zmian umowy, sporządzenia raportu z realizacji zamówienia publicznego,
 • pomoc w procesach kontroli zamówień publicznych,
 • doradztwo oraz reprezentację w postępowaniach dotyczących rozliczenia zamówień udzielanych przez beneficjentów środków UE, oraz nakładania korekt finansowych,
 • sporządzanie audytów, raportów compliance i innych opracowań niezbędnych w procesach udzielania zamówień publicznych.

 

REPREZENTACJA PROCESOWA

W zakresie reprezentacji procesowej przed sądami powszechnymi Kancelaria świadczy dla Klientów pomoc:

 • w sprawach środków ochrony prawnej związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: wnoszenia odwołań oraz reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą, wnoszenia skarg na orzeczenia KIO oraz reprezantacji przed sądem zamówień publicznych – Sądem Okręgowym w Warszawie 
 • w sprawach cywilnych związanych z realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego, sporach związanych z przygotowaniem lub rozliczeniem inwestycji.
 • w sprawach administracyjnych związanych z zarzutem naruszenia dyscypliny finansów publicznych, dostępu do informacji publicznej, 
 • w sprawach karnych związanych z zarzutem zakłócenia przetargu publicznego (art. 305 kk), nadużycia władzy lub niedopełnienia obowiązków (art. 231 kk) i in. z obszaru prawa karnego gospodarczego.

REPREZENTACJA POZAPROCESOWA

W zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów (ADR) Kancelaria zapewnia:

 • reprezentację oraz wsparcie Klientów w negocjacjach, mediacji, arbitrażu – na każdym etapie prowadzonego sporu,
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach mediacyjnych prowadzonych przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej,
 • pomoc w zakresie sporządzania, weryfikacji oraz realizacji ugody,
 • organizację i prowadzenie pozasądowych mediacji gospodarczych.

 

Zamówienia publiczne – adwokat – Wrocław – Polska