Prawo zamówień publicznych

Zamówienia publiczne – Wrocław, Dolny Śląsk, cała Polska

 

Zamówienia publiczne są szczególnym obszarem prawnym. W obszarze prawa zamówień publicznych, Kancelaria Adwokacka Mira Harhala-Wlazło oferuje wyspecjalizowaną pomoc prawną, doradztwo prawne oraz reprezentację procesową przed sądami powszechnymi dla wszystkich podmiotów działających na rynku zamówień publicznych.

W tym zakresie Kancelaria ściśle współpracuje z ekspertem i biegłym sądowym ds. zamówień publicznych – Barbarą Harhala.

Doradztwo – Zamówienia publiczne

 

Kancelaria MHW zapewnia kompleksowe doradztwo prawne z zakresu zamówień publicznych zarówno wykonawcom jak i zamawiającym na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, konkursu, PPP i postępowań koncesyjnych oraz doradztwo i pomoc związane z realizacją zawartych umów w sprawie zamówienia publicznego.

Dla wykonawców

 

Oferta Kancelarii kierowana do Wykonawców obejmuje całość zagadnień związanych z pozyskaniem, realizacją i rozliczeniem zamówienia publicznego, realizowanych jako:

 • usługi bieżącego doradztwa prawnego
 • usługi realizowane w charakterze pełnomocnika Wykonawcy
 • usługi w zakresie reprezentacji procesowej i pozaprocesowej Wykonawcy.

Usługi Kancelarii na rzecz Wykonawców obejmują w szczególności:

 • przygotowanie Wykonawcy do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności,
 • doradztwo dotyczące identyfikacji i zapobiegania ryzykom związanym z udziałem Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
 • kompleksowe wsparcie w procesie przygotowania i składania ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz postępowaniach prowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności,
 • wsparcie udziału Wykonawcy w postępowaniu, w tym: przygotowanie lub weryfikacja dokumentacji podmiotowej, ofert, informacji, wyjaśnień i uzupełnień składanych w postępowaniu,
 • wsparcie w zakresie przygotowania dokumentów zabezpieczających, w tym: gwarancji wadialnych, zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz realizacji wynikających z nich uprawnień,
 • wsparcie w zakresie przygotowania umowy konsorcjum, umowy z podwykonawcą oraz realizacji tych umów,
 • świadczenie bieżących porad i konsultacji z zakresu Prawa zamówień publicznych,
 • sporządzanie sądowych opinii i ekspertyz z zakresu zamówień publicznych,
 • analizę zasadności wnoszenia środków ochrony prawnej w prowadzonym postępowaniu,
 • doradztwo na etapie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego, PPP, koncesji, w tym w zakresie dopuszczalnych zmian świadczenia, waloryzacji wynagrodzenia i innych.

 

Dla zamawiających

 

Oferta Kancelarii kierowana do Zamawiających obejmuje całość zagadnień związanych z procesami organizowania, przygotowania, udzielania i realizacji zamówień publicznych, realizowanych jako:

 • usługi bieżącego doradztwa prawnego
 • usługi realizowane na zlecenie Zamawiającego (outsourcing)
 • usługi w zakresie reprezentacji procesowej i pozaprocesowej Zamawiającego.

 

Usługi Kancelarii na rzecz Zamawiających obejmują w szczególności:

 • sporządzanie specjalistycznych opinii prawnych z zakresu zamówień publicznych,
 • sporządzanie sądowych opinii i ekspertyz z zakresu zamówień publicznych,
 • świadczenie bieżących porad i konsultacji z zakresu zamówień publicznych,
 • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne, w tym: postępowań prowadzonych w trybach negocjacyjnych, dialogu konkurencyjnym, w trybie partnerstwa innowacyjnego, konkursu oraz  postępowań w modelu PPP lub koncesyjnym,
 • pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o zamówienie z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: zamówień udzielanych w oparciu o zasadę konkurencyjności, zamówień sektorowych i in.
 • pomoc na etapie realizacji umowy, w tym: w zakresie zmian umowy, sporządzenia raportu z realizacji zamówienia publicznego,
 • pomoc w procesach kontroli zamówień publicznych,
 • doradztwo oraz reprezentację w postępowaniach dotyczących rozliczenia zamówień udzielanych przez beneficjentów środków UE, oraz nakładania korekt finansowych,
 • sporządzanie audytów, raportów compliance i innych opracowań niezbędnych w procesach udzielania zamówień publicznych.

 

Reprezentacja procesowa

 

W zakresie reprezentacji procesowej przed sądami powszechnymi Kancelaria świadczy dla Klientów pomoc:

 • w sprawach środków ochrony prawnej związanych z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: wnoszenia odwołań oraz reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą, wnoszenia skarg na orzeczenia KIO oraz reprezantacji przed sądem zamówień publicznych – Sądem Okręgowym w Warszawie 
 • w sprawach cywilnych związanych z realizacją umowy w sprawie zamówienia publicznego, sporach związanych z przygotowaniem lub rozliczeniem inwestycji.
 • w sprawach administracyjnych związanych z zarzutem naruszenia dyscypliny finansów publicznych, dostępu do informacji publicznej, 
 • w sprawach karnych związanych z zarzutem zakłócenia przetargu publicznego (art. 305 kk), nadużycia władzy lub niedopełnienia obowiązków (art. 231 kk) i in. z obszaru prawa karnego gospodarczego.

Reprezentacja pozaprocesowa

 

W zakresie pozasądowego rozstrzygania sporów (ADR) Kancelaria zapewnia:

 • reprezentację oraz wsparcie Klientów w negocjacjach, mediacji, arbitrażu – na każdym etapie prowadzonego sporu,
 • reprezentacja Klientów w postępowaniach mediacyjnych prowadzonych przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej,
 • pomoc w zakresie sporządzania, weryfikacji oraz realizacji ugody,
 • organizację i prowadzenie pozasądowych mediacji gospodarczych.

 

 

Zamówienia publiczneadwokat – Wrocław – Polska