Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za obsługę prawną, poprowadzenie sprawy lub dokonanie określonych czynności, każdorazowo jest ustalane indywidualnie, w oparciu o takie elementy jak rodzaj, specyfikę i stopień skomplikowania sprawy, w tym złożoność zagadnienia prawnego, uwzględniając przewidywany nakład pracy Kancelarii, czas trwania sprawy oraz zakres i charakter współpracy. 

Istnieje możliwość poprowadzenia sprawy w całości albo reprezentacji na określonych jej etapach lub sporządzenia przez Kancelarię jednego lub kilku pism.

Adwokat Mira Harhala-Wlazło stosuje następujące systemy rozliczenia:

  • stały (ryczałt) – w oparciu o uprzednią wycenę wykonania określonej czynności lub poprowadzenia całej sprawy,
  • uzależniony od czasu pracy (według stawki godzinowej),
  • mieszany (ryczałt z limitem godzin lub czynności) – po wyczerpaniu ustalonego limitu czynności bądź godzin pracy Kancelarii, rozliczenie usługi następuje według uzgodnionej stawki godzinowej.

Częstą praktyką stosowaną przez Kancelarię jest przyjęcie tzw. success fee, czyli premii za sukces. Premia płatna jest przez Klienta tylko w przypadku uzyskania korzystnego dla niego rozstrzygnięcia w sprawie. Jest to rozwiązanie korzystne dla obu stron, bowiem stanowi dodatkowy czynnik motywujący adwokata, co dla Klienta jest gwarancją pełnego zaangażowania i najwyższej staranności Kancelarii.

Warto wiedzieć: 

ustawodawca określił minimalne stawki wynagrodzenia adwokata, które można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1800 z późn. zm.). Stawki tam ujęte są stawkami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Brak jest możliwości ustalenia wynagrodzenia adwokata w kwotach niższych niż wynikających z Rozporządzenia.

Pozostałe informacje dotyczące rozliczenia pracy Kancelarii:

  • co do zasady wynagrodzenie płatne jest z góry, jednak istnieje możliwość rozłożenia go na raty lub podzielenia na etapy (transze),
  • zgodnie z § 50 ust. 3 Kodeksu Etyki Adwokackiej, adwokat ma zakaz ustalenia wynagrodzenia opartego tylko na wyniku sprawy (czyli uzależnienia zapłaty za poprowadzenie sprawy od jej wygrania),
  • do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT), wynoszący aktualnie w przypadku usług prawnych 23%,
  • wynagrodzenie Kancelarii nie obejmuje kosztów związanych z prowadzeniem sprawy lub obsługi prawnej, w tym w szczególności opłat kancelaryjnych, sądowych i skarbowych, kosztów administracyjnych, kosztów pocztowych, kosztów tłumaczeń czy podróży adwokata rozliczanych zwykle według stawki kilometrowej,
  • istnieje możliwość odrębnego ustalenia warunków współpracy, nieujętych powyżej. W tym celu zachęcam do kontaktu.