Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z Klientem

 

Wynagrodzenie za obsługę prawną, poprowadzenie sprawy lub dokonanie określonych czynności, każdorazowo jest ustalane indywidualnie, w oparciu o takie elementy jak rodzaj, specyfikę i stopień skomplikowania sprawy, w tym złożoność zagadnienia prawnego, uwzględniając przewidywany nakład pracy Kancelarii Adwokackiej, czas trwania sprawy oraz zakres i charakter współpracy. 

Istnieje możliwość poprowadzenia sprawy w całości albo reprezentacji na określonych jej etapach lub sporządzenia przez Kancelarię jednego lub kilku pism.

 

Adwokat Mira Harhala-Wlazło stosuje następujące systemy rozliczenia:

 

  • stały (ryczałt) – w oparciu o uprzednią wycenę wykonania określonej czynności lub poprowadzenia całej sprawy,
  • uzależniony od czasu pracy (według stawki godzinowej),
  • mieszany (ryczałt z limitem godzin lub czynności) – po wyczerpaniu ustalonego limitu czynności bądź godzin pracy Kancelarii. Rozliczenie usługi następuje według uzgodnionej stawki godzinowej.

 

Wynagrodzenie za osiągnięcie celu – Success Fee

 

Częstą praktyką stosowaną przez Kancelarię jest przyjęcie tzw. success fee czyli premii za sukces. Premia płatna jest przez Klienta tylko w przypadku uzyskania korzystnego dla niego rozstrzygnięcia w sprawie. Jest to rozwiązanie korzystne dla obu stron, bowiem stanowi dodatkowy czynnik motywujący adwokata. Dla Klienta jest to gwarancją pełnego zaangażowania i najwyższej staranności Kancelarii.

Warto wiedzieć:

 

  • ustawodawca określił minimalne stawki wynagrodzenia adwokata, które można znaleźć w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1800 z późn. zm.). Stawki tam ujęte są stawkami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. Brak jest możliwości ustalenia wynagrodzenia adwokata w kwotach niższych niż wynikających z Rozporządzenia.

 

Pozostałe informacje dotyczące rozliczenia pracy Kancelarii MHW:

 

  • co do zasady wynagrodzenie płatne jest z góry, jednak istnieje możliwość rozłożenia go na raty lub podzielenia na etapy (transze),
  • zgodnie z § 50 ust. 3 Kodeksu Etyki Adwokackiej, adwokat ma zakaz ustalenia wynagrodzenia opartego tylko na wyniku sprawy (czyli uzależnienia zapłaty za poprowadzenie sprawy od jej wygrania),
  • do ustalonej kwoty wynagrodzenia należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT), wynoszący aktualnie w przypadku usług prawnych 23%,
  • wynagrodzenie Kancelarii nie obejmuje kosztów związanych z prowadzeniem sprawy lub obsługi prawnej, w tym w szczególności opłat kancelaryjnych, sądowych i skarbowych, kosztów administracyjnych, kosztów pocztowych, kosztów tłumaczeń czy podróży adwokata rozliczanych zwykle według stawki kilometrowej,
  • istnieje możliwość odrębnego ustalenia warunków współpracy, nieujętych powyżej. W tym celu zachęcam do kontaktu.

 

Wynagrodzenieadwokat – Wrocław – Polska