Sprawy Karne Wrocław

Sprawy karne – Wrocław, Dolny Śląsk, cała Polska

 

Sprawy karne to jedne z najczęstszych spraw sądowych w Polsce. W ramach specjalizacji z prawa karnego, Kancelaria MHW oferuje reprezentację w każdym stadium postępowania w sprawach karnych, karnych wykonawczych, karno-skarbowych oraz wykroczeniowych, a w szczególności:

 

 • doradztwo prawne na etapie przedprocesowym, zarówno na rzecz sprawców przestępstw, jak i ofiar,
 • obronę podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym, począwszy od zatrzymania, przez postawienie zarzutów, tymczasowe aresztowanie i czynności w toku dochodzenia lub śledztwa,
 • obronę oskarżonego i obwinionego w postępowaniu sądowym,
 • obronę skazanego w postępowaniu wykonawczym, na którą składają się między innymi sprawy o dozór elektroniczny, odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, warunkowe zawieszenie wykonania kary, rozłożenie grzywny na raty, zatarcie skazania itd.,
 • reprezentację pokrzywdzonego przestępstwem na każdym etapie wyżej wymienionych spraw w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego, subsydiarnego oskarżyciela posiłkowego,
 • reprezentacja skazanego w sprawie o wydanie wyroku łącznego,
 • dochodzenie roszczeń majątkowych wynikających ze sprawy karnej, w tym między innymi odszkodowania za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

Etap przedprocesowy – Sprawy karne

 

Uzupełniająco warto wskazać, że w sprawach karnych niezwykle istotny jest etap przedprocesowy, czyli jeszcze przed wszczęciem postępowania i przed podjęciem przez organy ścigania pierwszych czynności. To już wtedy ustalenie strategii procesowej pozwala na uniknięcie błędów w toku postępowania, niezależnie od tego, czy jesteś sprawcą, czy ofiarą czynu zabronionego. Tytułem przykładu z doświadczenia zawodowego wskazać można pierwsze przesłuchanie potencjalnego podejrzanego, który w tym stadium zeznaje w charakterze świadka. Wszystko to, co wówczas powie, będzie ocenione przez sąd jako zeznanie spontaniczne i szczere. Stąd późniejsza zmiana zeznań w wyniku zmiany strategii, odebrana zostanie jako niewiarygodna. Dlatego zachęcam do powierzenia ochrony swoich interesów na możliwie najwcześniejszym etapie, co z pewnością zwiększa szanse na osiągnięcie Twojego celu.

Adwokat w sprawach karnych — wsparcie na każdym etapie postępowania

 

To właśnie dlatego w zakresie spraw karnych Kancelaria Adwokacka Mira Harhala-Wlazło we Wrocławiu pomaga Klientom od samego początku postępowania. Przystępujemy do sprawy jako obrońca lub pełnomocnik. Reprezentację oraz obronę zaczynamy już na etapie zatrzymania i pierwszych przesłuchań, a zatem przed podstawieniem zarzutów. Zaangażowanie adwokata już na tym etapie nierzadko pozwala uniknąć ich postawienia. W konsekwencji postawienia zarzutów często konieczna staje się reprezentacja w postępowaniu dotyczącym tymczasowego aresztowania (posiedzenie aresztowe w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania, następnie uchylenia aresztu lub zmiany aresztu na inny środek zapobiegawczy, czy wreszcie przedłużenia tymczasowego aresztowania).

Adwokat jest potrzebny w toku dochodzenia lub śledztwa, które są prowadzone przez policję i prokuratora. W trakcie tego postępowania prokurator w oparciu o jego przebieg podejmie ostateczną decyzję co do sposobu zakończenia sprawy.  Decyzja może obejmować umorzenie postępowania, skierowanie do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania bądź aktu oskarżenia. Warto pamiętać, że prokurator może dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków. Negocjowanie z prokuratorem kar to także bardzo istotny element obrony. W dwóch ostatnich przypadkach reprezentujemy Klientów w procesie sądowym przed sądem pierwszej i drugiej instancji. W razie takiej konieczności – reprezentujemy Klientów także w postępowaniu kasacyjnym przed Sądem Najwyższym. Po prawomocnym skazaniu reprezentuję Klientów także w sprawach karnych wykonawczych, wymienionych wyżej.

W przypadku Klientów pokrzywdzonych przestępstwem, oprócz czynności podejmowanych na etapach wskazanych powyżej, warto wyróżnić zainicjowanie postępowania (poprzez złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa czy wniesienie prywatnego aktu oskarżenia), a także czuwanie nad przebiegiem (np. poprzez zaskarżenie postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego lub o umorzeniu postępowania).  

 

Krótkie podsumowanie

 

Adwokat w sprawach karnych występujący jako obrońca albo pełnomocnik osoby pokrzywdzonej przestępstwem, opracowuje w porozumieniu z Klientem strategię procesową (linię obrony). Dodatkowo przygotowuje pisma w toku postępowania, czuwa nad jego przebiegiem, wnosi środki zaskarżenia od orzeczeń kończących postępowanie albo wydawanych w jego toku. Również zaznajamia się z aktami sprawy, bierze udział w przesłuchaniach i rozprawach, składa wnioski dowodowe i wnioski procesowe. Rodzajów pism, które sporządza adwokat karnista, jest niezwykle dużo, dlatego poniżej wskazane są jedynie przykładowe, według trzech kategorii – redagowane przez obronę, przez oskarżenie oraz pisma wspólne dla wszystkich stron. 

Przykładowe pisma obrońcy podejrzanego / oskarżonego:

 • zażalenie na zatrzymanie,
 • wniosek o przesłuchanie podejrzanego z udziałem obrońcy,
 • wniosek o umorzenie postępowania,
 • wniosek o zawieszenie postępowania,
 • zażalenie na postanowienie o umieszczeniu oskarżonego na obserwacji psychiatrycznej lub na postanowienie o przedłużeniu obserwacji,
 • zażalenie na postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, zastosowaniu dozoru Policji, poręczenia majątkowego, zakazu opuszczania kraju,
 • wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania, o zmianę zastosowanego środka zapobiegawczego na inny. W tym często o zmianę tymczasowego aresztowania na poręczenie majątkowe. Wniosek o zmianę wysokości poręczenia majątkowego czy warunków dozoru Policji,
 • zażalenie na postanowienie o przedłużeniu tymczasowego aresztowania,
 • wniosek o przyjęcie poręczenia majątkowego,
 • zażalenie na postanowienie o przepadku przedmiotu poręczenia majątkowego,
 • oświadczenie w przedmiocie wydania listu żelaznego i zażalenia na postanowienia w tym przedmiocie,
 • zażalenie na postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym,
 • wniosek o końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania,
 • wniosek o uzupełnienie śledztwa lub dochodzenia,
 • wniosek o sporządzenie i skierowanie do sądu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania karnego,
 • odpowiedź na akt oskarżenia,
 • wniosek o skazanie na posiedzeniu bez przeprowadzenia rozprawy lub postępowania dowodowego,
 • wniosek o uzupełnienie wyroku o rozstrzygnięcie co do przepadku, zaliczenie tymczasowego aresztowania na poczet kary pozbawienia wolności,
 • zażalenie na postanowienie o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania, 
 • wniosek o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie i zatrzymanie,
 • wniosek o wydanie wyroku łącznego, 
 • wniosek o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego (znane jako SDE, obrączka:),
 • wniosek o odroczenie wykonania kary,
 • wniosek o przerwę w wykonaniu kary,
 • wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty grzywny, 
 • wniosek o udzielenie skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności.

Przykładowe pisma pełnomocnika pokrzywdzonego / oskarżyciela posiłkowego lub prywatnego:

 • zawiadomienie o przestępstwie,
 • wniosek o ściganie, cofnięcie wniosku o ściganie,
 • wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania przygotowawczego,
 • zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania,
 • zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia,
 • zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania (w tym dochodzenia lub śledztwa),
 • wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania,
 • akt oskarżenia oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego,
 • akt oskarżenia w sprawie z oskarżenia prywatnego,
 • wniosek o orzeczenie obowiązku naprawienia szkody tytułem środka kompensacyjnego,
 • oświadczenie pokrzywdzonego o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego,
 • oświadczenie pokrzywdzonego o przystąpieniu do postępowania jako oskarżyciel posiłkowy,
 • wniosek o dokonanie zabezpieczenia majątkowego,
 • zażalenie na bezczynność organu prowadzącego postępowanie,
 • wniosek o podjęcie warunkowo umorzonego postępowania,

Wspólne – dla adwokata każdej ze stron:

 • zażalenie na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym,
 • wniosek dowodowy,
 • wniosek o przeprowadzenie konfrontacji,
 • wniosek o przesłuchanie świadka przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość (online) lub w miejscu jego pobytu,
 • wniosek o wyłączenie biegłego i o powołanie innego biegłego,
 • wniosek o dokonanie oględzin miejsca, osoby, rzeczy, a także o dokonanie oględzin i otwarcia zwłok,
 • wniosek o przeprowadzenie eksperymentu procesowego,
 • zażalenie na postanowienie o wydanie rzeczy i zatrzymanie rzeczy,
 • apelacja i odpowiedź na apelację,
 • zażalenie i odpowiedź na zażalenie,
 • wzajemny akt oskarżenia o czyn ścigany z oskarżenia prywatnego pozostający w związku z czynem zarzucanym oskarżonemu,
 • sprzeciw od wyroku nakazowego,
 • kasacja od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie oraz od prawomocnego postanowienia sądu odwoławczego o umorzeniu postępowania i zastosowaniu środka zabezpieczającego,
 • odpowiedź na kasację,
 • wniosek do Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich o wniesienie kasacji,
 • wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem.

 

Sprawy karne zwykle wiążą się z dużym obciążeniem zarówno dla osoby, która dopuściła się czynu zabronionego, jak i pokrzywdzonego przestępstwem. Wiedząc, że sprawy z zakresu prawa karnego są często sprawami „życia i śmierci”, prowadzę je z najwyższą starannością, zaangażowaniem i empatią. Podczas rozmów z Klientem dbam o atmosferę i przede wszystkim poufność, do której obliguje mnie nie tylko tajemnica zawodowa, ale też świadomość wagi tych spraw.

___

Dla Kancelarii adwokat Miry Harhala-Wlazło, której jednym z obszarów działalności jest Wrocław, sprawy karne to codzienność i jedna z głównych specjalizacji. Dlatego też, jeżeli istnieje ryzyko postawienia Ci zarzutów albo Twój najbliższy właśnie został zatrzymany i potrzebujesz pomocy adwokata karnego – zadzwoń: 690 876 007.

 

Sprawy karneadwokat – Wrocław – Polska